Would you like to load this website in English? Yes No

Disclaimer SIT AND MOVE™


1. Aanvaarding van onze Voorwaarden
Door het bezoeken van de website van SIT AND MOVE™, het bekijken, toegang verkrijgen tot of anderszins gebruiken van de diensten of informatie die zijn geproduceerd, verzameld, samengesteld of verstrekt aan SIT AND MOVE, verklaart u zich akkoord met de volgende Servicevoorwaarden. Indien u niet aan onze Voorwaarden gebonden wilt zijn, is de enige optie om de diensten van SIT AND MOVE niet te bezoeken, bekijken of anderszins te gebruiken. U begrijpt, stemt ermee in en erkent dat deze Voorwaarden een wettelijk bindende overeenkomst vormen tussen u en SIT AND MOVE en dat uw gebruik van de website van SIT AND MOVE aangeeft dat u deze overeenkomst definitief aanvaardt.

2. Dienstverlening
U stemt ermee in en erkent dat SIT AND MOVE het recht heeft om haar diensten naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u te wijzigen, verbeteren of stop te zetten, zelfs indien u hierdoor geen toegang meer hebt tot de informatie daarin. Daarnaast stemt u ermee in en erkent u dat SIT AND MOVE het recht heeft om diensten aan u te leveren via dochterondernemingen of aan haar gelieerde ondernemingen.

3. Recht van eigendom
U erkent en stemt ermee in dat SIT AND MOVE mogelijk beschikt over bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie, zoals handelsmerken, dienstmerken en octrooien, dat door intellectuele eigendomswetten en internationale intellectuele eigendomsverdragen is beschermd. SIT AND MOVE geeft u toestemming om één kopie van delen van de inhoud te maken en deze te bekijken voor offline, persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De inhoud mag niet zonder onze schriftelijke toestemming worden verkocht, vermenigvuldigd of verspreid. Handelsmerken, dienstmerken en logo's van derden zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaren. Eventuele rechten die niet specifiek zijn verleend, zijn voorbehouden.

4. Verstrekte inhoud
Wanneer u inhoud verstrekt aan SIT AND MOVE, geeft u SIT AND MOVE tegelijkertijd de onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije vrijheid om die inhoud wereldwijd te publiceren, vertonen, aan te passen, te distribueren en via een perssyndicaat te publiceren. U bevestigt en garandeert dat u de vereiste bevoegdheid hebt om de bovengenoemde vrijheid aan SIT AND MOVE te verlenen.

5. Beëindiging overeenkomst
De Voorwaarden in deze overeenkomst blijven oneindig van toepassing tot deze door een van de partijen op een willekeurig moment zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook worden beëindigd. De Voorwaarden die oneindig van toepassing zijn, blijven na beëindiging van deze overeenkomst onaangetast.

6. Uitsluiting van garanties
U begrijpt en stemt ermee in dat uw gebruik van SIT AND MOVE volledig op eigen risico is en dat onze diensten op basis van ‘de alsdan geldende staat’ en ‘voor zover beschikbaar’ worden verleend. SIT AND MOVE geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, goedkeuringen of verklaringen voor wat betreft de werking van de website, informatie, inhoud, materialen of producten van SIT AND MOVE. Dit is met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel en niet-inbreuk, en garanties dat toegang tot of gebruik van de dienst ononderbroken of foutloos is of dat defecten in de dienst worden hersteld.

7. Beperkte aansprakelijkheid
U begrijpt en stemt ermee in dat SIT AND MOVE en haar dochterondernemingen of de aan haar gelieerde ondernemingen op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor directe, indirecte, bijkomstige, gevolgschade of exemplaire schade. Dit is met inbegrip van maar niet beperkt tot schadevergoeding wegens winstderving, bedrijfsonderbreking, schade aan de zakelijke reputatie of goodwill, verlies van programma's of informatie of andere immateriële schade als gevolg van het gebruik van de dienst of informatie, of het onvermogen die dienst of informatie te gebruiken, of een vaste of tijdelijke stopzetting van die dienst of toegang tot informatie, of het verwijderen of corrumperen van de inhoud of informatie, of het niet kunnen bewaren van de inhoud of informatie. De bovengenoemde beperking is van toepassing ongeacht of SIT AND MOVE op de hoogte is gesteld of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. In rechtsgebieden waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of bijkomende schade niet is toegestaan, is de aansprakelijkheid van SIT AND MOVE beperkt zo veel als wettelijk is toegestaan.

8. Externe inhoud
SIT AND MOVE mag hyperlinks naar de inhoud, advertenties of websites van derden opnemen. U erkent en stemt ermee in dat SIT AND MOVE niet verantwoordelijk is en geen goedkeuring geeft voor advertenties, producten of middelen die via dergelijke bronnen beschikbaar zijn of websites waartoe u via deze diensten toegang hebt. SIT AND MOVE heeft geen invloed op de inhoud van deze websites en kan de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de aan de websites gekoppelde informatie niet garanderen.

9. Geen professioneel advies
SIT AND MOVE verstrekt alleen professionele informatie (bijvoorbeeld medische, juridische of financiële) voor informatieve doeleinden, dit dient niet als advies opgevat te worden. Op basis van de informatie die is opgenomen in de website van SIT AND MOVE dient geen actie te worden ondernomen. U dient onafhankelijk deskundig advies in te winnen van iemand met een vergunning en/of die kennis heeft van zaken op dit specifieke gebied, voordat u actie onderneemt op basis van een mening, advies of informatie op deze website.

10. Geen medisch advies
De website van SIT AND MOVE bevat informatie over veel medische onderwerpen; er is echter absoluut geen garantie dat de informatie die medische onderwerpen behandelt, waar, correct of exact is. De medische informatie die in de Diensten wordt geboden is van algemene aard en treedt niet in de plaats van deskundig medisch advies, een medische diagnose of behandeling. Raadpleeg te allen tijde uw arts of een andere dienstverlener in de gezondheidszorg voor vragen met betrekking tot een medische aandoening. Negeer nooit deskundig medisch advies en stel het inwinnen van deskundig medisch advies niet uit op basis van informatie die u hebt gelezen op de website van SIT AND MOVE. SIT AND MOVE geeft geen aanbevelingen of goedkeuring voor specifieke testen, artsen, producten, procedures, meningen of andere informatie die mogelijk is vermeld op de website van SIT AND MOVE.

11. Rechtsgebied
U verklaart uitdrukkelijk en stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in het land, staat, of territorium, dat uitsluitend is te bepalen door SIT AND MOVE, voor het beslechten van juridische kwesties als gevolg van deze overeenkomst of die betrekking hebben op uw gebruik van de website van SIT AND MOVE. Indien de daartoe bevoegde rechtbank een bepaling in de overeenkomst ongeldig verklaart, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd en blijven de overige Voorwaarden van kracht.

12. Volledige overeenkomst
U begrijpt en stemt ermee in dat de bovenstaande Voorwaarden de volledige algemene overeenkomst tussen u en SIT AND MOVE vormt. Mogelijke zijn aanvullende Voorwaarden van toepassing wanneer u andere diensten, bijbehorende diensten of inhoud of materiaal van derden gebruikt, koopt of toegang daartoe verkrijgt.

13. Wijzigingen op de Voorwaarden
SIT AND MOVE behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen op onze Voorwaarden worden van toepassing op de datum van plaatsing en uw voortgezette gebruik van SIT AND MOVE na de wijzigingen op de Voorwaarden, betekent dat u ermee instemt dat deze bindend zijn voor u.