Would you like to load this website in English? Yes No

SIT AND MOVE B.V. - ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Onderneming
1.1. SIT AND MOVE™ B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de Boedijnhof 83 te (1628 SE) Hoorn, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64934683, en hierna te noemen “Sit And Move™”, is een besloten vennootschap die is opgericht onder Nederlands recht. Een organisatieschema van de ondernemingsstructuur en een overzicht met directeuren wordt op verzoek verstrekt.

1.2. Sit And Move (hierna ook geacht te verwijzen naar haar directeuren en/of personeel) heeft ten doel: het ontwerpen, fabriceren en/of leveren van kantoormeubelen (intern of anderszins) of het verkrijgen van contracten die betrekking hierop hebben in de breedste zin van het woord. De betreffende contractpartij wordt in de rest van deze voorwaarden “klant” genoemd.

 

2. Toepassingsgebied algemene voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Sit And Move worden overeengekomen, met inbegrip van contracten die aan Sit And Move zijn gegund, verzoeken, bestellingen en aanbiedingen, waaronder mede begrepen daaropvolgende, gewijzigde of aanvullende contracten bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen voorafgaand aan de betreffende overeenkomst.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen voor personen die voor Sit And Move werkzaam zijn, binnen de organisatie van laatstgenoemde of elders.

 

3. Sluiting van een overeenkomst
3.1. Een overeenkomst wordt niet geacht te zijn gesloten totdat Sit and Move deze schriftelijk heeft bevestigd. De gegevens (waaronder de omvang, vergoedingen of hoeveelheden) die in die bevestiging (van een bestelling of anderszins) zijn opgenomen, zijn bepalend voor het vastleggen van de inhoud van de betreffende overeenkomst en eventuele levering (deelleveringen of anderszins) op basis daarvan.

3.2. Een prijsopgave, offerte (of genoemde prijs), advertentie, brochure of andere vorm van publiciteit op de website van Sit And Move wordt geacht indicatief te zijn voor de diensten, leveringen of vergoedingen die door Sit And Move zijn geleverd of in rekening zijn gebracht. Hieraan mogen geen rechten worden ontleend, zolang er geen schriftelijke bevestiging is verstrekt zoals bepaald in §3.1.

 

4. Prijzen
4.1. Alle door Sit And Move genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere kosten, tenzij anders is overeengekomen of schriftelijk is vermeld.

4.2. Nadat een overeenkomst is gesloten, heeft Sit And Move het recht haar prijzen te verhogen, mits en voor zover dit het gevolg is van het verhogen of instellen van een nationale of internationale belasting, heffing of valuta-aanpassing in verband met de overeengekomen levering (of deelleveringen). Een prijsverhoging, zoals hier bedoeld, mag geen reden tot beëindiging van de overeenkomst zijn voor een klant.

 

5. Betaling en in gebreke blijven
5.1. Sit And Move kan vooruitbetaling (gedeeltelijk of anderszins) verlangen alvorens wordt overgegaan tot levering (of een deellevering).

5.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient een factuur voor een overeengekomen betaling binnen veertien (14) dagen na de betreffende factuurdatum te zijn voldaan, zonder dat de koper zich kan beroepen op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan de koper in gebreke zal komen zonder verdere kennisgeving hiervan.

5.3. Bij in gebreke blijven heeft Sit And Move het recht haar verplichtingen op te schorten, te verrekenen of te beëindigen ten opzichte van de betreffende klant zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor door de klant geleden schade als gevolg daarvan.

5.4. Bij in gebreke blijven heeft Sit And Move het recht om de betreffende klant de wettelijk bepaalde handelsrente plus buitengerechtelijke kosten gelijk aan 15% van de overeengekomen brutoprijzen in rekening te brengen.

 

6. Eigendomsvoorbehoud en beveiliging (aanvullend of anderszins)
6.1. Sit And Move bepaalt hierbij dat eigendomsvoorbehoud van toepassing is totdat alle betreffende schulden zijn voldaan, ongeacht de oorsprong van die schulden. Als zodanig is het de klant niet toegestaan om eventuele rechten in verband met door Sit And Move geleverde goederen aan derden te vervreemden, bezwaren of anderszins.

6.2. In dit verband is een klant verplicht melding te maken in geval van een inbeslagneming (integraal of anderszins) of gevaar daarop, of andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op door Sit And Move gehouden rechten of deze kunnen ontkrachten ingevolge een overeenkomst en deze voorwaarden.

6.3. Een klant is verplicht om Sit And Move vrije toegang tot de ruimtes en/of gebouwen te verlenen om uitoefening van de door Sit And Move gehouden rechten mogelijk te maken (of om deze veilig te stellen).

6.4. Sit And Move heeft het recht om een aanvullende zekerheid te verlangen in verband met de uitvoering van een overeenkomst alvorens deze wordt uitgevoerd.

 

7. Levertijden
7.1 Eventueel overeengekomen leveringstijden zijn indicatief en de betreffende klant kan hieraan geen enkel recht ontlenen, totdat schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Aansprakelijkheid aan de zijde van Sit And Move voor schade die is geleden als gevolg van het niet nakomen van een levering of deze volledig en/of op tijd uit te voeren, is expliciet uitgesloten.

 

8. Leveringen (deelleveringen of anderszins) en overeenkomsten op afroep
8.1 Indien levering van goederen op afroep is overeengekomen of indien een uiterste termijn in de betreffende overeenkomst is bepaald voor wanneer de betreffende goederen moeten worden betrokken, zal de betreffende klant verplicht zijn voor de goederen te betalen en deze af te nemen voordat die termijn verstrijkt.

8.2 Na afloop van die uiterste termijn is de betreffende klant op eerste verzoek van Sit And Move verplicht om onmiddellijk over te gaan tot betaling van het verschuldigde bedrag voor alle goederen die nog niet zijn afgenomen plus eventuele opslagkosten.

 

9. Vervoer en levering
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, worden de stoelen franco geleverd bij het huis van de betrokken klant. Levering van andere goederen geschiedt af fabriek. Vervoer geschiedt op risico en kosten van de betreffende klant.

9.2 Op schriftelijk verzoek kunnen de goederen op risico en kosten van de betreffende klant worden verzekerd tegen de netto factuurwaarde.

 

10. Ontvangst van goederen en klachten
10.1 Bij ontvangst van de goederen dient de klant inspectie op schade uit te voeren. Sit And Move dient binnen vierentwintig (24) uur schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van een defect en de betreffende goederen en verpakking dienen te worden bewaard op straffe van vernietiging van het betreffende recht.

10.2 Indien het bij ontvangst onmiddellijk duidelijk is dat de betreffende goederen beschadigd zijn, bijvoorbeeld omdat de verpakking (aan de buitenkant) is beschadigd, is de betrokken klant gehouden dit op het geleidebiljet te (laten) vermelden in aanvulling op de bepalingen in paragraaf 1 van dit artikel, voordat voor goedkeuring wordt getekend of de goederen in ontvangst worden genomen, en de verpakking te bewaren op straffe van vernietiging van het betreffende recht.

10.3 Afhankelijk van de aard en het formaat van de goederen en de schade zal Sit And Move hierover een besluit nemen, bijvoorbeeld aanvullende levering, vervanging, reparatie of retourzending.

 

11. Retourzendingen en annuleringen
11.1 Een retourzending wordt alleen door Sit And Move aanvaard na voorafgaande schriftelijke toestemming.

11.2 De klant draagt het risico en de kosten van een retourzending (met inbegrip van verlies, schade of verzekering). Bovendien heeft Sit And Move het recht om geretourneerde goederen bij een derde op te slaan op risico en kosten van de betrokken klant zonder instemming van laatstgenoemde.

11.3 In geval van een retourzending of annulering heeft Sit And Move het recht annulerings- en administratiekosten in rekening te brengen ten bedrage van 10% van de bruto factuurprijs, met een minimum van EUR 10,00 per zending die het retour neemt plus eventuele onkosten.

11.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft een retourzending of annulering geen invloed op de verplichtingen van de betreffende klant (financieel of anderszins).

 

12. Opschorting, verrekening en annulering
12.1 Sit And Move heeft het recht om voldoening aan de overeengekomen verplichtingen uit te stellen voor zolang de betrokken klant niet aan zijn verplichtingen krachtens de betreffende overeenkomst voldoet en, waar nodig, zal dit gevolgd worden door een herroeping van zijn recht te verrekenen en/of de overeenkomst te beëindigen.

12.2 Sit And Move heeft het recht om over te gaan op annulering van de betreffende overeenkomst in geval van faillissement, opschorting van betaling, stopzetting van activiteiten (of een deel daarvan), ontbinding of een gelijkwaardige situatie.

12.3 Na annulering door Sit And Move worden alle door de betrokken klant verschuldigde betalingen onmiddellijk opeisbaar.

12.4 Sit And Move is niet verplicht om de schade van een verlies te vergoeden of terugbetaling te bewerkstelligen, indien en voor zover dat zij haar recht op opschorting, verrekening en/of annulering uitoefent.

 

13. Garanties en gebruik
13.1 Sit And Move ontwerpt producten die in kwalitatieve en juridische zin aan de Europese standaarden voldoen, en die tevens aan de strengste Nederlandse vereisten, de NPR1813, voldoen. Desondanks wordt geen garantie gegeven voor de geleverde goederen of een deel daarvan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.2 Alle goederen moeten worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn geproduceerd of geleverd. Indien en voor zover instructies of aanwijzingen worden meegeleverd met de betreffende goederen, moeten deze te allen tijde in acht worden genomen. Dat laatste is van toepassing op straffe van vernietiging van het betreffende recht.

13.3 Indien en voor zover de goederen in een gedemonteerde staat worden geleverd, is de betrokken klant te allen tijde aansprakelijk voor de risico's behorende bij de montage hiervan, ongeacht of er montage-instructies zijn meegeleverd en of deze in acht zijn genomen.

13.4 Het is een klant of gebruiker (eindgebruiker of anderszins) van producten van Sit And Move niet toegestaan deze producten aan te passen (of de wijze waarop deze worden gebruikt) op straffe van vernietiging van het betreffende recht.

13.5 Sit And Move is onder geen enkele omstandigheid gebonden aan een garantie, die een klant zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming aan een gebruiker (eindgebruiker of anderszins) of andere partij verstrekt.

 

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1 Sit And Move kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die een klant, gebruiker (eindgebruiker of anderszins) en/of andere partij lijdt als gevolg van onjuist gebruik van de geleverde goederen. Dit wordt in ieder geval geacht te verwijzen naar maar is niet beperkt tot een handeling of nalatigheid aan de zijde van de klant, gebruiker (eindgebruiker of anderszins) en/of een derde, die in strijd is met redelijk gebruik, de betreffende instructies en/of aanwijzingen, behalve in geval van opzet, verzuim of grove nalatigheid aan de zijde van Sit And Move.

14.2 Indien en voorzover Sit And Move aansprakelijk blijkt te zijn voor schade die door haar is toegebracht, blijft een dergelijke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in de betreffende situatie op basis van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

14.3 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen betaling wordt voldaan op basis van die aansprakelijkheidsverzekering, zoals bepaald in §14.2, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de overeengekomen financiële verplichting ten aanzien van de zending (of deellevering) die onder die aansprakelijkheid valt, met een maximum van EUR 10.000,00, met expliciete uitsluiting van indirecte schade (financieel of anderszins).

14.4 De aansprakelijkheid aan de zijde van Sit And Move is niet langer van toepasbaar, indien zich een situatie voordoet die is opgenomen in de artikels 10.1, 10.2, 13.2 en/of 13.4.

14.5 Verder vrijwaart de klant Sit And Move tegen alle aanspraken van derden, met inbegrip van gebruikers (eindgebruikers of anderszins), welke aanspraken in ieder geval verband houden met het geleverde of de geproduceerde goederen - inclusief de redelijk gemaakte kosten voor juridische ondersteuning, behalve in geval van opzet, verzuim of grove nalatigheid aan de zijde van Sit And Move.

 

15. Overige bepalingen
15.1 Op deze overeenkomst en alle overige rechten en plichten die hieruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, gevestigd te Utrecht, Nederland.

15.2 De relatie tussen de partijen is niet onderworpen aan andere bepalingen, voorwaarden of afspraken dan die in de betreffende overeenkomst
en in deze algemene voorwaarden zijn bepaald.
15.3 Schorsing of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige voorwaarden. In voorkomende gevallen worden geschorste of vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die de betekenis zo dicht mogelijk benaderen.

15.4 Wijzigingen op een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. In dit verband zullen nieuwe afspraken ertoe leiden dat de vorige afspraken betreffende hetzelfde onderwerp niet langer geldig zijn.