Would you like to load this website in English? Yes No

SIT AND MOVE B.V. – ALLMÄNNA VILLKOR

 

1. Företag
1.1. SIT AND MOVE™ B.V., som har sitt säte och huvudkontor på Boedijnhof 83 i (1628 SE) Hoorn, Nederländerna, som är registrerat hos Handelskammaren under nummer 64934683, och som hädanefter kallas ”Sit And Move™”, är ett publikt aktiebolag enligt lagstiftningen i Nederländerna. En organisationsplan över företagets struktur och en förteckning över företagsledningen kan fås på begäran.

1.2. Syftet med Sit And Move (som hädanefter även ska avse dess ledare, chefer och/eller anställda) ska vara att konstruera, tillverka och/eller tillhandahålla kontorsmöbler (in-house eller på annat sätt) eller att inhämta kontrakt med hänsyn till detsamma i den bredaste betydelse. Den aktuella kontraktsparten kallas ”klient” nedan i dessa allmänna villkor.

 

2. De allmänna villkorens tillämpningsområde
2.1. Dessa allmänna villkor ska gälla för alla avtal som ingås med Sit And Move, inklusive alla kontrakt som ges till Sit And Move, förfrågningar, beställningar eller offerter, vilka ska omfatta alla efterföljande, anpassade eller ytterligare kontrakt för exkludering av alla andra allmänna villkor, om inte annat har överenskommits i skrift före det aktuella avtalet.
2.2. Dessa allmänna villkor är också avsedda för alla andra personer som arbetar för Sit And Move, antingen i den senares organisation eller inom en annan organisation.

 

3. Att ingå avtal
3.1. Ett avtal ska inte betraktas som ingånget förrän Sit And Move har bekräftat detta skriftligen. Detaljinformation (inklusive omfattningen, avgifter eller antal) som nämns i en sådan bekräftelse (av en order eller annat) ska vara avgörande med syfte att fastställa innehållet i det relevanta avtalet och alla leveranser (delleveranser eller andra) som genomförs som en följd av detta.

3.2. Ett anbud, en offert (eller prisuppgift), annons, broschyr eller annan form av offentliggörande på Sit And Moves webbplats ska betraktas som en indikation på de tjänster, leveranser eller avgifter som tillhandahålls av Sit And Move. Inga rättigheter kan avledas från dessa om ingen skriftlig bekräftelse har givits enligt ordalydelsen i §3.1.

 

4. Priser
4.1. Alla prisuppgifter från Sit And Move ska vara exklusive moms och andra avgifter, om inget annat har överenskommits eller angivits i skrift.

4.2. När ett avtal har bekräftats ska Sit And Move ha rätt att höja priserna, under förutsättning att, och i den omfattning detta beror på en ökning av eller införande av nationella eller internationella skatter, avgifter eller anpassningar av växelkurser med hänsyn till de avtalade leveranserna (eller delleveranser). Sådana prishöjningar är inte ett giltigt skäl för uppsägning av avtalet från klientens sida.

 

5. Betalning och utebliven betalning
5.1. Sit And Move kan kräva betalning (delbetalning eller annat) i förväg, innan leveransen genomförs (eller någon del av leveransen).

5.2. Om inga andra överenskommelser gäller, ska alla fakturor för en överenskommen betalning ha betalats inom fjorton (14) dagar efter fakturadatum utan att köparen åberopar en rabatt, upphävande och/eller kvittning. Om detta inte föreligger ska det betraktas som utebliven betalning.

5.3. I händelse av utebliven betalning har Sit And Move rätt att skjuta upp, avbryta eller avsluta sina åtaganden med hänsyn till den aktuella klienten utan att vara ansvarigt för några förluster som klienten har drabbats av till följd av detta.

5.4. I händelse av utebliven betalning har Sit And Move rätt att debitera den aktuella klienten den enligt lag fastställda affärsräntan plus extrajuridiska omkostnader upp till motsvarande 15 % av de överenskomna bruttopriserna.

 

6. Äganderättsförbehåll och säkerhet (ytterligare eller annat)
6.1. Sit And Move fastställer härmed att äganderättsförbehåll ska gälla till dess alla relevanta skulder har betalats, oavsett orsaken till skulden. Klienten ska därför inte ha rätt att överlämna, pantsätta eller på annat sätt ge tredje part rättigheter med hänsyn till varor som levererats av Sit And Move.

6.2. Klienten ska följaktligen ha skyldighet att i händelse av beslag informera om detta (komplett eller annat) eller om det finns risk för beslag, eller om några andra omständigheter som kan påverka eller häva några av Sit And Moves rättigheter enligt ett avtal samt enligt dessa villkor.

6.3. En klient ska ha skyldighet att ge Sit And Move obegränsad tillgång till alla anläggningar och/eller byggnader så att Sit And Move kan tillvarata sina rättigheter (eller säkra desamma).

6.4. Sit And Move ska ha rätt att begära ytterligare säkerhet med hänsyn till genomförande av avtalet innan företaget övergår till ett sådant verkställande.

 

7. Leveranstider
7.1 Alla eventuella överenskommelser om leveranstider ska betraktas som en indikation och den aktuella klienten ska inte kunna kräva rättigheter till följd av dessa om de inte har avtalats skriftligen.

7.2 Sit And Moves skadeståndsansvar för förluster till följd av utebliven leverans eller om Sit And Move inte genomfört hela leveransen och/eller i tid är uteslutet.

 

8. Leveranser (i delar eller annat) och avropsavtal
8.1 Om avtalet är ett avropsavtal för leveranser av varor eller om en deadline har fastställts i det avtalet då de aktuella varorna måste vara upphandlade, har den aktuella klienten skyldighet att betala för och ta emot dessa varor före denna deadline.

8.2 Efter denna deadline, så snart Sit And Move begär detta, har den relevanta klienten skyldighet att omedelbart betala utestående belopp för alla varor som inte har upphandlats än, plus eventuella lagerkostnader.

 

9. Transport och leverans
9.1 Stolarna ska levereras fraktfritt till klientens adress, om inte annat har avtalats. Leverans av andra varor sker fritt fabrik. Transporter sker på den aktuella klientens egen risk och kostnad.

9.2 Varorna kan, om detta begärs i skrift, försäkras till fakturans nettovärde på den relevanta kundens egen risk och kostnad.

 

10. Mottagande av varor och klagomål
10.1 Efter leverans måste klienten genomföra en inspektion för att kontrollera att varorna inte har skadats. Sit And Move måste informeras skriftligen om eventuella skador inom tjugofyra (24) timmar och de aktuella varorna och förpackningarna ska sparas, annars kan den aktuella rätten förfalla.

10.2 Om det vid leverans är uppenbart att varorna har skadats, exempelvis genom att förpackningen är skadad (på utsidan), ska den aktuella klienten notera detta på fraktsedeln (eller se till att detta noteras på fraktsedeln) förutom villkoren i punkt (1) i denna paragraf innan klienten skriver under för att ange samtycke eller för att ta emot varorna, och spara förpackningen, annars kan den aktuella rätten förfalla.

10.3 Beroende på omfattningen, och vilket slags vara och skada det är, fattar Sit And Move ett beslut om exempelvis, en extra leverans, ett byte, reparationer eller en retur ska genomföras.

 

11. Produktretur eller annullering
11.1 Produktreturer godkänns endast om Sit And Move har givit sitt skriftliga tillstånd i förväg.

11.2 En klient ska bära risken och kostnader för eventuella produktreturer (vilket omfattar eventuell förlust, skada eller försäkring). Dessutom ska Sit And Move ha rätt att lagra alla produktreturer hos tredje part på den aktuella klientens risk och kostnad, även utan klientens samtycke.

11.3 I händelse av en produktretur eller annullering ska Sit And Move ha rätt att debitera kostnad för annullering och administration på upp till 10 % av bruttopriset, till ett minimum av 10,00 euro för alla returer som företaget tar emot, plus eventuella omkostnader.

11.4 Om inte annat har överenskommits i skrift, kommer en produktretur eller annullering inte påverka den aktuella klientens skyldigheter (ekonomiska eller andra).

 

12. Upphävande, kvittning och annullering
12.1 Sit And Move ska ha rätt att uppskjuta uppfyllelsen med de avtalade skyldigheterna i den utsträckning som den aktuella klienten inte lyckas uppfylla sina åtaganden enligt det aktuella avtalet och, om så är nödvändigt, ska detta resultera i att dennes rättigheter att kvitta och/eller annullera avtalet dras in.

12.2 Sit And Move ska ha rätt att fortsätta med annulleringen av det aktuella avtalet vid konkurs, ett betalningsmoratorium, nedläggning av verksamheten (eller delar av dessa), likvidation eller en liknande situation.

12.3 Efter annullering av Sit And Move är alla eventuella betalningar som fortfarande förfaller alla utestående krav på den aktuella klienten till omedelbar betalning.

12.4 Sit And Move ska inte ha skyldighet att kompensera för några förluster eller att genomföra ersättningar i händelse av att och i den utsträckning denne utövar sin rätt till upphävande, kvittning och/eller annullering.

 

13. Garanti och användning
13.1 Sit And Move designar produkter som uppfyller europeiska standarder om kvalitet och juridiska aspekter, och uppfyller dessutom de strängaste nederländska villkoren, NPR1813. Trots detta ges inga garantier med hänsyn till några varor som levereras och/eller några delar av dessa, om inte annat har överenskommits i skrift.

13.2 Alla varor måste användas för det ändamål de har tillverkats eller levererats. I händelse av, och i den utsträckning varorna har levererats med instruktioner eller anvisningar, ska dessa alltid följas. Brott mot det senare leder till att den aktuella rättigheten upphör.

13.3 I händelse av, och i den utsträckning varorna levereras i demonterat skick, ska den aktuella klienten alltid vara ansvarig för risker i samband med montering, oavsett om monteringsanvisningar har tillhandahållits och om klienten har följt dessa.

13.4 En klient eller användare (slutanvändare eller annan) av Sit And Moves produkter har inte rätt att modifiera dem (eller det sätt på vilket de har använts). Brott mot detta leder till att den aktuella rättigheten upphör.

13.5 Sit And Move ska under inga omständigheter vara bunden av några garantier som en klient ger en användare (slutanvändare eller annan) eller någon annan part utan att ha fått skriftligt godkännande till detta.

 

14. Ansvarsskyldighet och ersättningsskyldighet
14.1 Sit And Move ska inte vara ansvarigt för några förluster som en klient, användare (slutanvändare eller annan) och/eller någon annan part drabbas av till följd av olämplig användning av levererade varor. Detta ska i all tänkbar omfattning syfta på, men ska inte vara begränsat till någon handling eller försummelse av klienten, en användare (slutanvändare eller annan) och/eller tredje part som bryter mot rimlig användning, relevanta instruktioner och/eller de aktuella anvisningarna, förutom om det handlar om en medveten handling eller försummelse, eller grov vårdslöshet från Sit And Moves sida.

14.2 I den händelse att Sit And Move verkar vara ansvarigt för inträffade förluster, ska allt sådant ansvar vara begränsat till det belopp som har betalats ut under de aktuella omständigheterna enligt den ansvarsförsäkring som har tecknats.

14.3 I den händelse att och i den utsträckning att ingen betalning har genomförts enligt sådan ansvarsförsäkring, oavsett anledning, enligt ordalydelsen i §14.2, ska allt eventuellt ansvar begränsas till ett belopp som är identiskt med det överenskomna ekonomiska åtagandet med hänsyn till produktreturen (eller delleverans) som täcks av sådant ansvar till ett maximum på ej mer än 10 000,00 euro och uttryckligen undantaget alla indirekta förluster (ekonomiska eller andra).

14.4 Allt ansvar för Sit And Move ska upphöra att gälla om den situation som åsyftas i artikel 10.1, 10.2, 13.2 och/eller 13.4 uppstår.

14.5 Dessutom ska klienten skydda Sit And Move mot alla anspråk från tredje part, inklusive användare (slutanvändare eller andra), som på något sätt avser det som har levererats eller varor som har producerats – inklusive rimliga kostnader för juridiskt bistånd, förutom vid en medveten handling eller försummelse, eller grov vårdslöshet från Sit And Moves sida.

 

15. Andra villkor
15.1 Detta avtal och alla rättigheter och skyldigheter som är en följd av avtalet, ska regleras av och tolkas enligt nederländsk lag. Alla tvister ska avgöras av behörig domstol inom jurisdiktionen vid distriktsdomstolen i centrala Nederländerna, med säte i Utrecht, Nederländerna.

15.2 Relationen mellan parterna ska inte regleras av några föreskrifter, villkor, förutsättningar eller överenskommelser andra än de som anges i det relevanta avtalet
och i dessa allmänna villkor.
15.3 Upphävande eller ogiltigförklaring av delar av dessa allmänna villkor ska inte påverka giltigheten hos andra villkor. Om så är möjligt ska alla villkor som har upphävts eller ogiltigförklarats ersättas med villkor med en innebörd och ett syfte som stämmer överens med de föregående.

15.4 Alla ändringar av ett avtal och/eller dessa allmänna villkor gäller endast om de har avtalats i skrift. I det här avseendet leder alla nya avtal till att gamla sådana om samma ämne upphör att gälla.